Proces

Een persoonlijk gesprek

Elke initiatief of traject, elke samenwerking start met een persoonlijk gesprek. Een eerste kennismaking. In dit gesprek staan twee aspecten centraal. Ten eerste de ervaring of er een persoonlijke klik is tussen de gesprekspartners. Ten tweede of de inhoudelijke casuïstiek past binnen de scope en expertise van MC&D.

Maatwerk

Elke casus staat weer op zichzelf. Elke vraag is weer een andere. Het is altijd maatwerk. In elke situatie beoordeel ik wij weer welke aanpak en welke methodiek de juiste is. Daarbij kan ik terugvallen op een enorme dosis ervaring en kan ik putten uit een grote verscheidenheid aan Best Practices uit vergelijkbare situaties en casuïstiek.

Programma-voorbeeld

Team Experience

Een intensief programma

Een intensief programma met het team van 1 of 2 dagen. In dit programma staat de teamdynamiek centraal. Om met elkaar inzicht te krijgen en bewust te woorden van de constructieve en destructieve patronen in een het team. En om deze te relateren aan de specifieke context en de doelstellingen van dat team.

Inzichten en verbeteringen

Vanuit de inzichten werkt het hele team aan verbeteringen, zodat deze onmiddellijk in de praktijk gebracht kunnen worden. Vaak speelt een specifieke, urgente thematiek een dominante rol. Voorbeelden daarvan zijn: samenwerking, persoonlijk leiderschap, focus, klantgerichtheid, cultuur, bevlogenheid, ambitie en ontwikkeling.

Het resultaat

Het resultaat en daarmee de waarde van dit programma is dat het team naar elkaar toegegroeid is, daardoor beter samenwerkt. En dat er een inhoudelijk doorbraak is gerealiseerd.

Team Master programma

Duurzame impact

Dit programma is gericht op duurzame impact. In de regel speelt zich dit af in een periode van 2 tot 6 maanden. We hanteren vaak een gecascadeerde aanpak, gericht op de leidinggevende, het Management Team, eventueel een Change Team (afvaardiging van team) en het team zelf. Vooraf aan zo’n traject wordt zeer zorgvuldig en nauwkeurig vastgesteld welke thematiek centraal staat. Welke urgentie daar mee gemoeid is. En wat de gewenste opbrengsten zijn van dit initiatief.

Collectieve wijsheid

Het Master programma wordt gekenmerkt door een grote mate van betrokkenheid van het team en de mensen in het team. Door het mobiliseren van alle kennis en ervaring, ideeën en inzichten ontstaat er vrijwel spontaan meer verbinding en samenhang in het team, en inhoudelijke oplossingen die het logische resultaat zijn van de collectieve wijsheid. Dat maakt altijd energie vrij, die als katalysator fungeert in de onmiddellijke toepassing van de opbrengsten van het Master programma.

Enkele Methodieken

Insights Discovery

Insights Discovery biedt een tool en taal die enorm behulpzaam kan zijn in het verkrijgen van zelfinzicht. En met dit zelfinzicht kunnen strategiën uitgedacht worden om effectiever te zijn in elke rol binnen het team.

Jungiaanse Psychologie

Insights Discovery maakt de gebruik van een kleurentaal met vier kleuren. Deze kleuren vormen een interpretatie van een aspect van de Jungiaanse Psychologie. Namelijk die van de functies denken/voelen, gewaarworden en intuïtie, en de bewustzijnsinstellingen introversie en extraversie. Elke kleur staat voor specifieke kwaliteiten. Waarbij elke kwaliteit ook een schaduwzijde kent. Ieder mens beschikt over alle vier de kleuren. De verhoudingen binnen die kleuren vormt de typering van elk individu. Een belangrijk uitgangspunt is dat ieder profiel goed is in zich zelf. De waarde van het profiel ontstaat tegen de context en het gewenste perspectief waarin een individu opereert.

Insights Deeper Discovery

Leiderschapsrol

MC&D heeft in 2015 als een van de eersten in het netwerk van Insights Benelux een accreditatie behaald voor Deeper Discovery. Deeper Discovery is bedoeld voor mensen die de diepte in willen gaan. Die contact willen maken met dieper liggende drijfveren. Die meer contact wilen maken met zowel hun persoonlijke verlangens, als hun angsten. Die meer zicht willen hebben op wat ze uiteindelijk willen nalaten. Een krachtige verdieping voor mensen die hun leiderschapsrol heel erg serieus willen nemen.

Opleiding analytische psychologie

Om mijn kennis van de Jungiaanse Psychologie te verdiepen en te verbreden heb ik in een 2-jarige opleiding analytische psychologie. Deze opleiding heeft ertoe geleid dat ik de Insights Discovery nog meer in het juiste perspectief kan plaatsen, en zo nog beter in staat ben deze methodiek toe te passen op mijn klanten.

Appreciative Inquiry (A.I.)

Potentieel

Appreciative Inquiry (A.I.) is een aanpak voor organisatieverandering waarbij mensen samen onderzoeken wat er goed werkt in plaats van wat er verkeerd gaat. AI verlegt de focus van problemen naar perspectief en van ontkennen, klagen en kritiek geven naar verantwoordelijkheid nemen, eigenaarschap en samenwerken. Dit levert de creativiteit, betrokkenheid, acties en initiatieven op die nodig zijn om veranderingen succesvol te realiseren. Het mooie van deze benaderingswijze is dat A.I. de organisatie niet ziet als een probleem maar als een groot potentieel. Dat paradigma genereert energie en biedt verbinding.

De U-theorie

Fundamentele verandering

Theory U beschrijft een proces om tot fundamentele verandering te komen. De letter U laat daarmee de weg zien waarlangs die verandering gestalte krijgt. Eerst ‘de diepte in’ om vervolgens met behulp van deze inzichten stapje voor stapje tot actie over te gaan. Het gaat er in de kern om onbewuste en onzichtbare informatie bewust en zichtbaar te maken. Om vervolgens deze informatie te kunnen gebruiken in het proces van veranderen. Dit kan bereikt worden door een andere manier van kijken, communiceren en handelen. Otto Scharmer beschrijft dit in zijn boek Theory U als het waarnemen, voelen en handelen met een ‘open mind, open heart en open will’.

In het proces van Theory U doorloop je als individu, team of organisatie vijf verschillende fasen: seeing, sensing, presencing, crystallizing en prototyping.

De U-Theorie biedt een zeer eigentijdse manier van werken. Een aanpak die een beroep doet op kwaliteiten die vaak niet aan bod komen in het bedrijfsleven. Zoals gevoel en intuïtie.

Mijn inspiratiebronnen

Ieder mens heeft zo zijn eigen inspiratiebronnen. Die vormen een wezenlijke basis waar een mens vanuit opereert. In mijn leven en in mijn werk domineren een vijftal bronnen die ik kort zal toelichten

  • Psychologie: wij zien en ervaren de wereld om ons heen als een projectie van onze eigen persoonlijkheid. Door onze eigen filters. Als wij ons zelf niet kennen, is het ook lastig om de wereld wel te kennen. De Westerse en Oosterse psychologie helpt mij om mijzelf, de andere mens en het leven steeds beter te kunnen doorgronden. En daarmee ook om me beter met de ander en het leven te kunnen verbinden.
  • Filosofie: voor mij staat filosofie gelijk aan het stellen van wezenlijke vragen. De kwaliteit om te onderzoeken welke waarheid er schuil gaat achter de wereld van de manifestaties. Om niet alleen genoegen te nemen met wat er gebeurd, maar ook te bevragen waarom iets gebeurd. Om daarvan te leren op welke wijze ik als mens invloed kan uitoefenen op mijn eigen leven. En anderen kan dienen in hun leven.
  • Topsport: sport is mijn levenslang een grote hobby van mij geweest. Daarnaast heeft Topsport heeft mij altijd gefascineerd. Allereerst als supporter en fan. De Topsport is voor mij ook een inspirerende wereld die ik met veel plezier en interesse volg. Om daar lessen uit te trekken. Om te volgen en te begrijpen welke keuzes, aanpakken, benaderingen, welke overtuigingen leiden tot winst en duurzame prestaties Wat werkt en wat niet werkt niet werkt. Voor de individuele sporter, en voor het team.
  • De natuur: voor mij vormt de natuur een bron van rust. En van wijsheid, Een manifestatie van hoe het leven eigenlijk in elkaar steekt. Met de wisselende jaargetijden als metafoor van de cycly die wij als mensen, maar ook als organisaties ook doormaken in ons leven. Het inspireert mij om te kijken hoe de natuur zich aan ons ontvouwt. En om daar de wijze levenslessen uit te halen.